Free Books

பெயர்;-லெரீஷியா

விருட்சத்தின் கிளைகளில் இலைகள்

தளிர்விட்டு வளர்வது போல

வெண்ணுடை அணிந்த மாணக்கன்

அறிவொளி வளர்ந்திட

அடிதளம் இடுவது கல்வி!

 

கல்வி ஒரு பயிராகும்!

அதன் அறுவடை ஒரு வரமாகும்!

கண்ணீர் ஒரு துளியாகும்

அத்துளியே பின் அறிவுப்பெருக்காகும்

 

நெஞ்சினிலே பொங்கிவரும்

வஞ்ச நஞ்சினிலே!

மாற்றமென போக்கிவிடும்

தேனமுது கல்வி!